Ulga B+R w sektorze IT

ULGA B+R

Wszystkie firmy z branży IT (i nie tylko) powinny rozważyć stosowanie ulgi B+R

Według wstępnych danych podawanych przez Ministerstwo Finansów z ulgi B+R (badawczo-rozwojowej) w roku 2018 skorzystało 951 podatników CIT.  Stanowi to wzrost w stosunku do roku 2017, w którym zaledwie 597 podatników zdecydowało się z niej skorzystać. Pandemia COVID-19 i przedłużenie terminu na złożenie rocznej deklaracji CIT spowodowało, że nie opublikowano jeszcze danych za rok 2019.

Pomimo tendencji wzrostowej wciąż jest wielu podatników, którzy mogliby z niej skorzystać, a z różnych powodów tego nie robią.  

Wzrost ilości zapytań o indywidualną interpretację podatkową w związku z ulgą B+R w 2019 roku, wskazuje zarówno na zwiększenie popularności ulgi B+R, jak i na ostrożność podmiotów z niej korzystających. Jak podaje raport PARP branża IT odpowiada w Polsce za około 8% PKB, reprezentuje ją ponad 60 tys. podmiotów. Wydawać by się mogło, że ulga B+R powinna być jedną z najbardziej popularnych wśród firm z tego sektora, bowiem duża część prac realizowanych przez te podmioty może zostać uznana jako działalność badawczo-rozwojowa (B+R). Nie ma to jednak potwierdzenia w statystykach.

Na czym polega ulga B+R?

Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R (tzw. „koszty kwalifikowane”), zaliczonych już wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że uznane za koszty kwalifikowane pomniejszają podstawę opodatkowania dwukrotnie. Może stanowić to znaczne obniżenie obciążeń podatkowych, biorąc pod uwagę, że podstawowa stawka CIT wynosi 19%.

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Koszty kwalifikowane w uldze B+R

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się m. in:

 • wynagrodzenia w tym również dla zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła + składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń (w takim zakresie, w jakim czas poświęcony przez nich na działania B+R pozostaje do całego czasu wykonania zlecenia lub dzieła)
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej
 • koszty nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową

Ile można odliczyć?

Maksymalnie 100% lub 150% (dla centrów badawczo rozwojowych) kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowe odliczenia, które przysługują centrom badawczo-rozwojowym, uznaje się za pomoc publiczną. Dlatego podlegają one ograniczeniom i obowiązkom sprawozdawczym.

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, mają obowiązek w prowadzonej ewidencji wyodrębnić koszty działalności B+R.

Przykładowe prace z zakresu działalności B+R w branży tworzenia oprogramowania to: (wg Zaleceń dotyczących pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności B+R 2015 Frascati)

 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci,
 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki,
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

Oczywiście nie jest to katalog zamknięty, a podane przykłady dotyczą jedynie tworzenia oprogramowania, nie zaś całej branży IT.

Warunki

Badania naukowe, i/lub  prace rozwojowe muszą spełniać 3 podstawowe kryteria tj.:

 • twórczości,
 • zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań,
 • systematyczności.

Jednak co istotne, dla uznania, że mamy do czynienia z działalnością badawczą bądź rozwojową, wystarczające jest wprowadzenie rozwojów lub ulepszenia w istniejącym już w przedsiębiorstwie produkcie czy też usłudze.

Podstawowym warunkiem pozwalającym na korzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) jest właściwa identyfikacja działalności oraz dokumentacja działań przeprowadzanych przez podatnika. W celu potwierdzenia ponoszenia kosztów kwalifikowanych zalecane jest m.in. szczegółowe dokumentowanie (opis) wykonywanych prac B+R, czy prowadzenie ewidencji czasu pracowników zaangażowanych w prace B+R. Ustawowe definicje są jednak na tyle szerokie, że nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie co jest działalnością badawczo-rozwojową objętą ulgą, a co nią nie jest. Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje indywidualne organów podatkowych częściowo pomagają rozwiać te wątpliwości.

Ulga B+R  sposób ubiegania

W przypadku ulgi B+R korzysta się z niej poprzez złożenie załącznika do rocznego zeznania podatkowego – odpowiednio PIT-BR albo CIT-BR. Warto jednak wcześniej zwrócić się do Ministerstwa Finansów o Indywidualną interpretację podatkową w zakresie zaliczenia odpowiednich kosztów do kosztów kwalifikowanych.

Podstawa prawna:

art. 26e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.),

art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)