Business Central, MS Dynamics Nav (dawna nazwa)

System Business Central oraz jego poprzednik MS Dynamics Nav należy do grupy systemów ERP dla średnich przedsiębiorstw. Najczęściej jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa międzynarodowe, które posiadają oddziały w wielu krajach. 

Realizacja audytu systemów Business Central lub MS Dynamics NAV może dotyczyć poprawności realizacji projektu informatycznego lub wdrożonego systemu informatycznego. Audyt może dotyczyć całego projektu informatycznego lub jego wybranego fragmentu np.: zrealizowanych zmian programistycznych. 

Audyt projektów informatycznych lub wdrożonego systemu informatycznego Business Central lub MS Dynamics Nav ma na celu:

 1. Sprawdzenie zgodności sposobu realizacji projektu informatycznego z zdefiniowanymi kryteriami określonymi w etapie przygotowawczym lub w ramach wspólnego audytu np.: sposób realizacji zmian programistycznych w języku C/AL lub AL.
 2. Sprawdzenie zgodności wdrożonego systemu informatycznego z wymaganiami funkcjonalnymi, technologicznymi wobec systemu zdefiniowanymi w etapie przygotowawczym, analizie funkcjonalnej lub w ramach wspólnego audytu np.: realizacja zgodności zrealizowanego upgradu w ramach kolejnych wersji BC lub z Dynamics Nav do BC.

Zakres i specyfika audytu zależy od indywidualnych potrzeb klienta, tak więc za każdym razem uzgadniamy z klientem cel, zakres oraz specyfikę audytu.  Opracowany audyt oprócz identyfikacji stanu, zawiera sugestie i rekomendacje związane z akcjami naprawczymi. 

Dokument audytu może stanowić materiał dowodowy w ramach mediacji lub procesu sądowego.

Przed rozpoczęciem prac audytowych określamy jego zakres oraz cel, co determinuje obszar i sposób realizowanych usług. Końcowym rezultatem audytu jest ocena zrealizowanego projektu / wdrożonego systemu oraz rekomendacja dalszych działań klienta. Niezależnie od wymagań audytowych, chcemy przekazać klientowi wiedzę i wsparcie w zakresie: 

 • Osiągniecia przez Klienta stanu niezależności w relacji z Dostawcą pod względem wiedzy o systemie, sposobie licencjonowania oraz realizacji prac projektowych,
 • Ograniczenia całkowitego kosztu posiadania (ang. TCO) systemu ERP nie tylko na etapie wdrożenia ale również w horyzoncie wielu lat użytkowania systemu,
 • Gotowości współpracy systemu ERP z innymi rozwiązaniami komplementarnymi takimi jak Document Capture czy rozwiązań AI,
 • Satysfakcjonującej współpracy z dostawcą usług wdrożeniowych lub obsługi SLA.

Sposób realizacji

Audyt weryfikacji poprawności realizacji projektu informatycznego:

Audyt projektów informatycznych / wdrożonych systemów informatycznych
 1. Weryfikacja założeń technicznych, funkcjonalnych i organizacyjnych oraz celów stawianych przed projektem informatycznym z osiągniętymi. Istotnym celem tego zadania jest precyzyjne określenie w jakim celu realizujemy audyt oraz w jakim zakresie. 
 2. Działania sprawdzające zgodność realizacji projektu z umową wdrożeniową. Obecnie realizowane projekty związane z Business Central oraz MS Dynamics Nav posiadają cechy specyficzne w obszarze: 
  • Realizacji zmian programistycznych ich definicji oraz sposobie realizacji, 
  • Transferze wiedzy od dostawcy do klienta, który pozwoli klientowi osiągnąć niezależność, 
  • Wyboru sposobu kastomizacji tj. poprzez zmianę programistyczną lub standardową parametryzacje, 
  • Praw autorskich do posiadanych zmian programistycznych, 
  • Sposobie realizacji uprgadów.
  • Istotne jest aby umowa określała i regulowała powyższe zagadnienia, co zabezpiecza klienta przed zachowaniami oportunistycznymi Dostawców. 
 3. Weryfikacja doboru stosowanej metodyki realizacji projektu. Istotnym elementem procesu wdrożeniowego jest wybór właściwej metodyki realizacji projektu. Większość Dostawców stara się narzucić sposób realizacji projektu, bez wcześniejszej analizy czy wybrana metodyka jest optymalna dla danego klienta. Dlatego istotne jest aby w ramach audytu zweryfikować czy została wybrana właściwa metodyka wdrożeniowa oraz w jaki sposób została wykorzystana.
 4. Weryfikacja i ocena wykorzystywanych zasobów dostawcy. Celem Dostawcy jest maksymalizacja rentowności realizowanych projektów, dlatego istotna w ramach audytu jest weryfikacja czy zaangażowani konsultanci ze strony Dostawcy zagwarantują odpowiednią jakość realizowanych zadań projektowych oraz czy posiadają odpowiednie kompetencje.
 5. Weryfikacja i ocena zrealizowanej kastomizacji tj. parametryzacji oraz wykonanych zmian programistycznych. System BC lub MS Dynamics Nav dostosowuje (tzn. kastomizuje) się do wymagań klientów poprzez parametryzacje standardowych ustawień oraz poprzez zmiany programistyczne. Dobór właściwej  kastomizacji jest często kluczowy dla sukcesu projektu wdrożeniowego. Audyt może zakładać sprawdzenie jak została wykonana kastomizacja wybranej funkcjonalności systemu np.: polskiej lokalizacji.
 6. Weryfikacja i ocena sposobu realizacji projektu przez dostawcę. Wzależności od celów postawionych przed audytem, następuje weryfikacja i ocena sposobu realizacji projektu przez dostawcę.
 7. Weryfikacja i ocena transferu wiedzy od dostawcy do klienta. Istotnym założeniem realizacji audytu jest ocena transferu wiedzy od dostawcy do klienta. Ocenie może podlegać:
  • Transfer wiedzy tj. dokumentacja, szkolenia, wiedza o licencjonowaniu systemu oraz addonów lub rozszerzeń, wiedza formalna i nieformalna przekazywana w trakcie projektu. Ocena transferu wiedzy będzie oceniana przez pryzmat osiągnięcia niezależności przez klienta od dostawcy co może pomóc klientowi na ocenę sytuacji, czy w każdej chwili może zmienić partnera wdrożeniowego.
  • Efektywność realizacji transferu wiedzy od konsultantów do kluczowych i końcowych użytkowników,
 8. Rekomendacja dalszych działań klienta.

Audyt wdrożonego systemu informatycznego:

Audyt projektów informatycznych / wdrożonych systemów informatycznych
 1. Weryfikacja poprawności wykonania analizy funkcjonalnej, Proof of Concept  np.: opartej na koncepcji Minimum Viable product,
 2. Weryfikacja kastomizacji systemu informatycznego pod kątem:
  • Zgodności z analizą funkcjonalną lub PoC,
  • Przyszłej rozbudowy systemu,
  • Autonomiczności klienta w rozwoju systemu m.in. poprzez dostęp do kodów źródłowych oraz praw do modyfikacji oprogramowania,
 3. Ocena pod kątem bezpieczeństwa wdrożonego systemu informatycznego.

Audyt będzie realizowany metodą hybrydową tj. zarówno w siedzibie klienta jak również w sposób zdalny. W ramach audytu konsultanci wykonają warsztaty oraz uzyskają dostęp do kluczowych dokumentów w ramach realizowanego projektu. Audyt zakończy się opracowanie dokumentacji oraz zaprezentowaniem głównych wniosków z audytu. Kontynuacja audytu może być realizacja usługi związanej z nadzorem nad działaniami naprawczymi. 

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane