Spółka akcyjna i jej księgowość

Spółka akcyjna jest osobą prawną. Działa ona poprzez swoje organy. Spółka akcyjna może zostać założona przez jedną lub więcej: osób fizycznych, osób prawnych (z zastrzeżeniem, że nie może zostać założona przez jednoosobową spółkę z o.o.), jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają zdolność prawną.

Statut spółki akcyjnej wymaga formy aktu notarialnego i powinien określać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 • wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
 • wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
 • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu, lub rady nadzorczej,
 • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

Uprawnieniem spółki akcyjnej jest prawo do emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych. Utworzenie spółki akcyjnej wymaga zaangażowania wyższego kapitału, niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ minimalny kapitał zakładowy ustawodawca określił na poziomie 100 000 złotych.

Majątek spółki nie należy do akcjonariuszy, mają oni natomiast prawo do dywidendy – udziału w zyskach. Nie są oni też odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Główne minusy funkcjonowania w tej formule prawnej to wysoki stopień sformalizowania oraz praktycznie najwyższe koszty funkcjonowania. Jest to forma przewidziana dla dużych podmiotów, prowadzących działalność na dużą skalę.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Zapraszamy do kontaktu! 

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Anna BischoffEkspert ds. finansów

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane