Spółka partnerska i jej księgowość

Spółka partnerska znacząco różni się od pozostałych spółek osobowych. Szczególny charakter spółki partnerskiej wynika z celu, jaki nadał jej ustawodawca – wykonywanie wolnego zawodu. Z tego względu spółka partnerska może zostać założona wyłącznie przez osoby fizyczne, które mają uprawnienia do wykonywania jednego z wolnych zawodów enumeratywnie wymienionych w art. 88 Kodeksu spółek handlowych. 

Partnerem w spółce partnerskiej może zostać osoba fizyczna uprawniona do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Umowa spółki partnerskiej pod rygorem nieważności powinna być zawarta na piśmie i zawierać co najmniej:

 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (w przypadku, gdy umowa spółki wprowadza modyfikację odpowiedzialności),
 • w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy – nazwiska i imiona tych partnerów,
 • firmę i siedzibę spółki,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

W firmie spółki partnerskiej musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego partnera, jedno z oznaczeń: „i partner”, „i partnerzy” lub „spółka partnerska” oraz oznaczenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Ze względu na fakt, że podatnikami spółki partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, w przypadku tej spółki można mówić wyłącznie o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wspólnicy mają do wyboru dwie formy opodatkowania:

 • zasady ogólne (opodatkowanie wg skali podatkowej),
 • podatek liniowy.

Nie ma możliwości wyboru zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Każdy ze wspólników ma prawo do wyboru innej formy opodatkowania. Ważne jest to, że należy prowadzić jedną, wspólną dla spółki książkę przychodów i rozchodów, a przychody i koszty dzielić pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanego przez nich prawa udziału w zysku

Na uwagę zasługuje to, że dla celów podatkowych, nie można przyjąć innej proporcji do określania przez partnerów wysokości przychodu, a innej do kosztów. Nie może być również takiej sytuacji, w której całość kosztów będzie rozliczał wyłącznie jeden partner. Takie zapisy będą skuteczne dla ekonomicznego podziału zysków i strat ze spółki, natomiast dla celów podatkowych, jeżeli nie będzie możliwości określenia udziałów partnerów w spółce, należy przyjąć, że udziały te są równe.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Zapraszamy do kontaktu! 

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Anna BischoffEkspert ds. finansów

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane