Opracowanie strategii transformacji cyfrowej

Strategia transformacji cyfrowej to komponent strategii firmy. Doświadczenie oraz badania pokazują, iż przedsiębiorcy w tej części Europy, skupiają się na planowaniu krótkookresowym. Dlatego chcielibyśmy zaproponować usługi opracowania strategii transformacji cyfrowej dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które do tej pory albo nie opracowały strategii transformacji cyfrowej albo podjęły takie wyzwania jednak z jakiegoś powodu jej nie zakończyły. Strategia transformacji cyfrowej powinna mieć na celu zwiększenie produktywności zarówno pojedynczego pracownika jak również całej organizacji.

Transformacja cyfrowa to proces integracji technologii i rozwiązań cyfrowych z obecnymi i nowymi procesami w firmie. Transformacja cyfrowa jest ciągłą zmianą kulturową i technologiczną a nie jednokrotnym wdrożeniem systemu informatycznego. Wdrożenie transformacji cyfrowej wymaga od firm fundamentalnych zmian w sposobie funkcjonowania oraz zagwarantowania klientom oraz pracownikom nowych korzyści oraz doświadczeń, które do tej pory były obce. Transformacja cyfrowa to gruntowna zmiana sposobu myślenia o doświadczeniach klienta, modelach biznesowych i prowadzeniu działalności. Dlatego na strategię należy patrzeć holistycznie uwzględniając zarówno zagadnienia technologiczne, organizacyjne, kulturowe, psychologiczne, prawne.

Opracowanie strategii transformacji cyfrowej

Zakres opracowania strategii transformacji cyfrowej powinien uwzględniać następujące obszary:

 1. Transformacja modelu biznesowego ma na celu wskazanie zmiany sposobu dostarczania wartości dla klientów oraz pracowników, to zmiana perspektywy firmy aby była zorientowana na doświadczenie końcowego odbiorcy usług, produktów. Przedsiębiorstwa wykorzystują transformacje cyfrową do zmiany tradycyjnych modeli biznesowych np.: Przykład oferta sprzedaży versus model abonamentowy.
 2. Transformacja procesów biznesowych zwiększająca produktywność zarówno pojedynczych pracowników jak również całych organizacji wykorzystując narzędzia cyfrowe. Transformacja cyfrowa będzie stymulować do modyfikacji bieżących procesów biznesowych jak również do opracowania niektórych procesów od nowa.
 3. Transformacja systemów informatycznych ma na celu wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych, które mogą zwiększyć produktywność zmodyfikowanych procesów biznesowych.
 4. Transformacja organizacyjna i kulturalna ma na celu integrację nowej kultury pracy cyfrowej z aktualnie funkcjonującą kulturą i wartościami organizacji. Bezkrytyczna i bezrefleksyjna presja na wdrożenie nowych technologii cyfrowych bez uwzględnienia kultury organizacji może nie tylko spowodować nieosiągnięcie celów ale co gorsza odrzucenia tego sposobu myślenia przez pracowników co może prowadzić do utraty kluczowych pracowników, konkurencyjności, przychodów. Przykładem może być wdrożenie systemu analizy i zarządzania produktywności pracowników (cyfrowy-fordyzm).

Opis strategii transformacji cyfrowej

Opracowanie strategii transformacji cyfrowej może dotyczyć wszystkich czterech obszarów, jak również wybranego obszaru. Transformacje cyfrową traktujemy jako katalizator, którego celem jest zwiększenie produktywności pojedynczych pracowników oraz całej organizacji. Dlatego tworząc transformacje cyfrową chcemy wnieść naszą energię, pasję oraz wysokie kompetencje cyfrowe.

Transformacja cyfrowa powinna wyzwolić i zachęcić pracowników, aby zaangażowali się w tworzenie nowych pomysłów, idei, które pozwolą na wyznaczanie nowych trendów w organizacji. Pracownicy poprzez swoje talenty często widzą więcej szczegółów analizując problemy w firmie, dzięki czemu mogą pomagać transformacji cyfrowej proponując nieszablonowe rozwiązania. Dodatkowym efektem realizacji transformacji cyfrowej jest coaching talentów w firmie oraz wykreowanie kultury wykorzystania nowoczesnej technologii IT.

Cel strategii transformacji cyfrowej

Projekt opracowania strategii transformacji cyfrowej nie jest projektem tylko technologicznym, jest to głównie projekt organizacyjny oraz kulturowy. Fundamentem sukcesu transformacji cyfrowej jest zmiana kultury i rozwój inteligencji organizacji. Oznacza to budowanie rozwiązania systemowego, które jest zmianą myślenia w kontekście klienta oraz pracowników.

Opracowanie strategii transformacji cyfrowej

Główne cele i zadania jakie stawiamy przed projektem polegającym na opracowaniu strategii transformacji cyfrowej są:

 1. Organizacja grupy projektowej wraz z ambasadorami zmian, którzy zaangażują się w opracowanie strategii transformacji cyfrowej.
 2. Przegląd, weryfikacja i adaptacja modelu biznesowego zwiększającego produktywność organizacji.
 3. Opracowanie planu wdrożenia systemów informatycznych adekwatnych do zdefiniowanych wymagań.
 4. Opracowanie planu wykorzystania akumulowanych danych pochodzących z systemów informatycznych.
 5. Wskazanie kompetencji, które musza być pozyskane i zaadaptowane przez organizacje w realizacji transformacji cyfrowej.
 6. Opracowanie sposobu komunikacji wobec pracowników i klientów dotyczącej realizacji strategii transformacji cyfrowej.

Sposób realizacji strategii transformacji cyfrowej

Opracowanie strategii transformacji cyfrowej musi silnie uwzględniać kontekst przedsiębiorstwa oraz jego wizje rozwoju w przyszłości. Dlatego zawsze dostosowujemy metodykę opracowania strategii transformacji cyfrowej do zakresu, zasobów przedsiębiorstwa, kultury organizacyjnej oraz wymagań. Główne kroki proponowanej metodyki opracowania transformacji cyfrowej są przedstawione poniżej.

Opracowanie strategii transformacji cyfrowej
 1. Spotkanie inicjujące (Kick off) uwzględniające: cele projektu, definicje grupy projektowej, określenia lidera zmian, przedstawienie metodyki realizacji projektu, określenie harmonogramu, zarządzanie ryzykiem projektu.
 2. Warsztaty szkoleniowe wraz z audytem, który pozwala ocenić dojrzałość cyfrową przedsiębiorstwa, aktualny model biznesowy, procesy biznesowe.
 3. Identyfikacja i kategoryzacja grupy procesów już działające w przedsiębiorstwie, które mogą podlegać usprawnienia poprzez digitalizacje.
 4. Zaprojektowanie nowych procesów, które usprawnimy poprzez digitalizacje.
 5. Identyfikacja posiadanych kompetencji pracowników versus kompetencji wymaganych przy realizacji strategii (tzw. Kompetencje przyszłości).
 6. Weryfikacja i dobór posiadanych lub nowych systemów informatycznych, które będą wspierać procesy.
 7. Opracowanie mapy drogowej realizacji transformacji organizacji pracy oraz procesów.
 8. Określenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), którymi należy mierzyć realizacje strategii transformacji cyfrowej.
 9. Określenie całkowitych kosztów posiadania (TCO) systemów informatycznych zaangażowanych w transformacje cyfrową.
 10. Komunikacja strategii transformacji cyfrowej do klientów oraz pracowników.

Biorąc pod uwagę, iż duża grupa przedsiębiorstw w Polsce planuje swój rozwój w krótkiej perspektywie, staramy się aby tworzenie strategii transformacji cyfrowej miało charakter ewolucyjny a nie rewolucyjny z silnym uwzględnieniem zaangażowania pracowników. W opracowaniu strategii transformacji cyfrowej używamy koncepcji Lean Mngmt. W trakcie opracowania strategii transformacji cyfrowej szczególnie zwracamy na transfer wiedzy do klienta, który ma na celu uzyskać efektywniejszą strategie. Proponowane podejście do realizacji strategii cyfrowej pozwala na redukcje niekorzystnego zjawiska spotykanego w przedsiębiorstwach, które polegają na silosowości tj. istnienie wysp kompetencji.

+ Korzyści dla klienta

+Spojrzenie kompleksowe na transformacje cyfrową jako ciągły sposób na rozwój Twojej organizacji.
+Mapa drogowa wdrożenia systemów informatycznych uwzględniając transformacje modelu biznesowego oraz transformacji procesów biznesowych.
+Rekomendacja elementów zarządzania zmianami dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników.
+Zwiększenie produktywności pojedynczych pracowników jak również całej organizacji.
+Racjonalizacja wykorzystania systemów informatycznych oraz platform technologicznych.
+Rekomendacja sposobów komunikacji związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii transformacji cyfrowej.
+Optymalizowanie całkowitych kosztów posiadanych systemów informatycznych.
+Wykorzystanie transformacji cyfrowej do pozyskania funduszy z PARP, etc.

Studium przypadku

Poniżej przedstawiono studium przypadków obrazujące realizacje usługi:

Opracowanie strategii transformacji cyfrowej

Studium przypadku nr 1

Firma branży klimatyzacyjnej zajmująca się sprzedażą i instalacją urządzeń klimatyzacyjnych wobiektach przemysłowych. Firma zatrudnia 150 osób i posiada 4 oddziały rozrzucone po Polsce…

Przeczytaj więcej >>

Studium przypadku nr 2

Kancelaria prawna z centralą w Europie Zachodniej, która zatrudnia 150 osób i posiada 3 oddziały rozrzucone po Polsce…

Przeczytaj więcej >>

 

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane