Prosta spółka akcyjna i jej księgowość

Od 1 lipca 2021 roku można skorzystać z nowej konstrukcji prawnej, jaką jest prosta spółka akcyjna. PSA ma łączyć zalety spółki akcyjnej z nową, bardziej elastyczną formą. W szczególności uwagę zwraca rezygnacja z kapitału zakładowego, który w PSA zastąpiony jest kapitałem akcyjnym o minimalnej wartości 1 zł, a także możliwość elastycznego dysponowania kapitałem akcyjnym, uproszczone zasady funkcjonowania oraz szybko i stosunkowo prosta likwidacja spółki. 

PSA może być utworzona przez jedną lub więcej osób (nie może to być wyłącznie jednoosobowa spółka z o.o.), w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa prostej spółki akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy, co wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Założyciele spółki mogą obrać dowolną firmę z zastrzeżeniem, że powinna ona zawierać oznaczenie „prosta spółka akcyjna” (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „P.S.A.”).

Zalety prostej spółki akcyjnej

Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, natomiast akcjonariusze ponoszą wyłącznie ryzyko straty środków wniesionych do spółki.  PSA nie będzie posiadała statusu spółki publicznej. Jej akcje nie będą notowane na giełdzie.

Księgowość w prostej spółce akcyjnej

PSA będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jej księgowość będzie musiała być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych. Aby powstała prosta spółka akcyjna konieczne jest wykonanie m.in. poniższych czynności:

 • zawarcie umowy spółki – powstaje P.S.A w organizacji,
 • ustanowienie organów spółki wymagających przez ustawę lub umowę spółki,
 • wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego co najmniej w kwocie 1 zł,
 • wpis do KRS.

Minusem tego typu spółki jest jej nowość. Ze względu na fakt, iż przepisy dotyczące PSA weszły w życie dopiero w tym roku, a PSA jest tak naprawdę kompilacją cech spółek kapitałowych oraz osobowych, mogą nastąpić problemy w interpretacji regulacji prawnych dotyczących tego rodzaju spółki.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Zapraszamy do kontaktu! 

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Anna BischoffEkspert ds. finansów

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane