Plan Transformacji Cyfrowej

Zakres opracowania planu transformacji cyfrowej powinien uwzględniać następujące obszary:

 1. Transformacja modelu biznesowego ma na celu wskazanie zmiany sposobu dostarczania wartości dla klientów oraz pracowników, to zmiana perspektywy firmy aby była zorientowana na doświadczenie końcowego odbiorcy usług, produktów. Przedsiębiorstwa wykorzystują transformacje cyfrową do zmiany tradycyjnych modeli biznesowych np.: Przykład oferta sprzedaży versus model abonamentowy.
 2. Transformacja procesów biznesowych zwiększająca produktywność zarówno pojedynczych pracowników jak również całych organizacji wykorzystując narzędzia cyfrowe. Transformacja cyfrowa będzie stymulować do modyfikacji bieżących procesów biznesowych jak również do opracowania niektórych procesów od nowa.
 3. Transformacja systemów informatycznych ma na celu wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych, które mogą zwiększyć produktywność zmodyfikowanych procesów biznesowych.
 4. Transformacja organizacyjna i kulturalna ma na celu integrację nowej kultury pracy cyfrowej z aktualnie funkcjonującą kulturą i wartościami organizacji. Bezkrytyczna i bezrefleksyjna presja na wdrożenie nowych technologii cyfrowych bez uwzględnienia kultury organizacji może nie tylko spowodować nieosiągnięcie celów ale co gorsza odrzucenia tego sposobu myślenia przez pracowników co może prowadzić do utraty kluczowych pracowników, konkurencyjności, przychodów. Przykładem może być wdrożenie systemu analizy i zarządzania produktywności pracowników (cyfrowy-fordyzm).

Opracowanie planu transformacji cyfrowej może dotyczyć wszystkich czterech obszarów, jak również wybranego obszaru. Transformacje cyfrową traktujemy jako katalizator, którego celem jest zwiększenie produktywności pojedynczych pracowników oraz całej organizacji. Dlatego tworząc transformacje cyfrową chcemy wnieść naszą energię, pasję oraz wysokie kompetencje cyfrowe.

Transformacja cyfrowa powinna wyzwolić i zachęcić pracowników, aby zaangażowali się w tworzenie nowych pomysłów, idei, które pozwolą na wyznaczanie nowych trendów w organizacji. Pracownicy poprzez swoje talenty często widzą więcej szczegółów analizując problemy w firmie, dzięki czemu mogą pomagać transformacji cyfrowej proponując nieszablonowe rozwiązania. Dodatkowym efektem realizacji transformacji cyfrowej jest coaching talentów w firmie oraz wykreowanie kultury wykorzystania nowoczesnej technologii IT.

Istotnym celem wykonania planu transformacji cyfrowej może być opracowanie dokumentacji wymaganej w ramach pozyskania dofinansowania zewnętrznego m.in. w ramach działania Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. 

Plan transformacji cyfrowej będzie opisywał w sposób holistyczny proces adaptacji przez Twoje przedsiębiorstwo wspólnie zdefiniowanego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru big data, sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, automatyki i robotyki, druku addytywnego, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych. 

Cel

Projekt opracowania planu transformacji cyfrowej nie jest projektem tylko technologicznym, jest to głównie projekt organizacyjny oraz kulturowy. Fundamentem sukcesu transformacji cyfrowej jest zmiana kultury i rozwój inteligencji organizacji. Oznacza to budowanie rozwiązania systemowego, które jest zmianą myślenia w kontekście klienta oraz pracowników.

Główne cele i zadania jakie stawiamy przed projektem polegającym na opracowaniu planu transformacji cyfrowej są:

 1. Organizacja grupy projektowej wraz z ambasadorami zmian, którzy zaangażują się w opracowanie strategii transformacji cyfrowej.
 2. Przegląd, weryfikacja i adaptacja modelu biznesowego zwiększającego produktywność organizacji.
 3. Opracowanie planu wdrożenia systemów informatycznych adekwatnych do zdefiniowanych wymagań.
 4. Opracowanie planu wykorzystania akumulowanych danych pochodzących z systemów informatycznych.
 5. Wskazanie kompetencji, które musza być pozyskane i zaadaptowane przez organizacje w realizacji transformacji cyfrowej.
 6. Opracowanie sposobu komunikacji wobec pracowników i klientów dotyczącej realizacji strategii transformacji cyfrowej.
 7. Końcowym rezultatem projektu może być opisanie planu transformacji cyfrowej w ramach dokumentu załącznika, który jest niezbędny do złożenia aplikacji pozyskania dofinansowania dla MŚP. 

Sposób realizacji

Opracowanie planu transformacji cyfrowej musi silnie uwzględniać kontekst przedsiębiorstwa oraz jego wizje rozwoju w przyszłości. Dlatego zawsze dostosowujemy metodykę opracowania planu transformacji cyfrowej do zakresu, zasobów przedsiębiorstwa, kultury organizacyjnej oraz wymagań. Główne kroki proponowanej metodyki opracowania transformacji cyfrowej są przedstawione poniżej. 

Plan transformacji cyfrowej
 1. Spotkanie inicjujące (Kick-off) uwzględniające: cele projektu, definicje grupy projektowej, określenia lidera zmian, przedstawienie metodyki realizacji projektu, określenie harmonogramu, zarządzanie ryzykiem projektu.
 2. Warsztaty szkoleniowe wraz z audytem, który pozwala ocenić dojrzałość cyfrową przedsiębiorstwa, aktualny model biznesowy, procesy biznesowe.
 3. Identyfikacja i kategoryzacja grupy procesów już działające w przedsiębiorstwie, które mogą podlegać usprawnienia poprzez digitalizacje.
 4. Zaprojektowanie nowych procesów, które usprawnimy poprzez digitalizacje.
 5. Identyfikacja posiadanych kompetencji pracowników versus kompetencji wymaganych przy realizacji strategii (tzw. Kompetencje przyszłości).
 6. Weryfikacja i dobór posiadanych lub nowych systemów informatycznych, które będą wspierać procesy.
 7. Opracowanie mapy drogowej realizacji transformacji organizacji pracy oraz procesów.
 8. Określenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI), którymi należy mierzyć realizacje strategii transformacji cyfrowej.
 9. Określenie całkowitych kosztów posiadania (TCO) systemów informatycznych zaangażowanych w transformacje cyfrową.
 10. Komunikacja planu transformacji cyfrowej do klientów oraz pracowników.

Biorąc pod uwagę, iż duża grupa przedsiębiorstw w Polsce planuje swój rozwój w krótkiej perspektywie, staramy się aby tworzenie planu transformacji cyfrowej miało charakter ewolucyjny a nie rewolucyjny z silnym uwzględnieniem zaangażowania pracowników. W opracowaniu planu transformacji cyfrowej używamy koncepcji Lean Mngmt. W trakcie opracowania planu transformacji cyfrowej szczególnie zwracamy na transfer wiedzy do klienta, który ma na celu uzyskać efektywniejszą strategie. Proponowane podejście do realizacji planu transformacji cyfrowej uwzględnia specyfikę MŚP i ewentualne zaadaptowanie proponowanej metodyki do konkretnego przypadku w celu uzyskania korzystnego ujęcia nakładu-koszty. 

+ Korzyści dla klienta

+Spojrzenie kompleksowe na transformacje cyfrową jako ciągły sposób na rozwój Twojej organizacji.
+Mapa drogowa wdrożenia systemów informatycznych uwzględniając transformacje modelu biznesowego oraz transformacji procesów biznesowych.
+Rekomendacja elementów zarządzania zmianami dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników.
+Racjonalizacja wykorzystania systemów informatycznych oraz platform technologicznych.
+Opracowanie dokumentacji planu transformacji cyfrowej na potrzeby pozyskania funduszy dla MŚP.

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Bartosz WachnikEkspert ds. IT

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane