Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej księgowość

Czy spółka z o.o. może zostać utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu, przez jedną lub więcej osób?

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną osobę z zastrzeżeniem, że jedynym założycielem nie może zostać inna jednoosobowa spółka z o.o. Wspólnikami spółki z o.o. mogą zostać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy) i określać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Podstawowym obowiązkiem wspólników spółki z o.o. jest wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kapitał zakładowy nie może wynosić mniej niż 5000 zł, z kolei wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Nazwa, pod którą będzie funkcjonowała spółka z o.o. (firma spółki), może być dowolna z zastrzeżeniem, że powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (w obrocie dopuszczalne jest używanie skrótów: „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”). W odróżnieniu od spółek osobowych spółka z o.o. działa nie za pośrednictwem wspólników, a poprzez swoje organy.

Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Popularność spółki z o.o. w dużej mierze wynika z ograniczonego ryzyka wspólników. Wraz ze wpisaniem do rejestru, spółka z o.o. zyskuje osobowość prawną. Oznacza to, że we własnym imieniu zaciąga ona zobowiązania oraz nabywa prawa.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. co do zasady ograniczona jest do wkładu wniesionego na kapitał zakładowy spółki.

Z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników, jak i stosunkowo niską wysokość kapitału zakładowego spółka z o.o. jest częstym wyborem osób, dla których jednoosobowa działalność gospodarcza jako forma prowadzenia działalności przestała być wystarczająca.

Jaka księgowość dla spółki z ograniczona odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT). Opodatkowane są również dochody wspólników z tytułu udziałów (dywidendy). Spółka może być również podatnikiem podatku VAT.

Dodatkowym kosztem związanym z prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wymóg prowadzenia pełnej księgowości.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Zapraszamy do kontaktu! 

  Masz pytania? Poproś o pomoc naszego eksperta.

  Anna BischoffEkspert ds. finansów

  Imię i nazwisko:*

  Nr telefonu:*

  Treść zapytania:*

  * Pole wymagane