Dlaczego asymetria informacji w projektach IT ma znaczenie?

IT

Asymetria informacji w projektach IT odnosi się do sytuacji, w której jedna strona transakcji dostawca lub odbiorca ma więcej lub lepsze informacje niż druga. Dostawca systemów IT ma więcej informacji o proponowanym rozwiązaniu oraz sposobie jego wdrożenia, klient ma więcej informacji o swoich wymagań biznesowych wobec systemu IT. Przykładowo asymetria informacji u klienta może wynikać z deficytu informacji w m.in. następujących obszarach: 

1. Całkowite koszty utrzymania systemu  (ang. TCO) dla całego cyklu życia projektu z perspektywy klienta, 

2. Możliwość zmiany kodu programistycznego przez klienta w kontekście praw intelektualnych do kupowanego systemu oraz przekazywanych kodów źródłowych, 

3. Zakres możliwości kastomizacji systemu, 

4. Czarnych skrzynek zawierających algorytmy, funkcje oprogramowania do którego klient nie ma dostępu a otrzymuje jedynie końcowy rezultat. 

5. Sposoby transferu wiedzy od dostawcy do klienta, 

6. Sposoby licencjonowania oprogramowania. 

Asymetria informacji jest zjawiskiem dynamicznym i może się zmieniać w trakcie realizacji projektu.  W kontekście projektów informatycznych asymetria informacji może mieć znaczenie z kilku powodów:

1. Decyzje oparte na niepełnej wiedzy: Asymetria informacji może prowadzić do podejmowania decyzji na podstawie niepełnej wiedzy. Strona, która dysponuje większą ilością informacji, może mieć przewagę w podejmowaniu decyzji strategicznych, co może wpływać na powodzenie projektu.

2. Ryzyko planowania: Asymetria informacji może wprowadzać ryzyko w procesie planowania projektu. Jeśli zespół projektowy nie ma pełnej wiedzy o wymaganiach, celach czy potencjalnych problemach, plany projektowe mogą być niewystarczające lub niewłaściwie dostosowane do rzeczywistych warunków.

3. Trudności w zarządzaniu projektami: Asymetria informacji może sprawić, że zarządzanie projektem staje się trudniejsze. Brak transparentności w przekazywaniu informacji między zespołem projektowym a interesariuszami może prowadzić do konfuzji, nieporozumień i błędów w trakcie realizacji projektu.

4. Niezrozumienie oczekiwań klienta: Jeśli występuje asymetria informacji między klientem a zespołem projektowym, może to prowadzić do niezrozumienia oczekiwań klienta. Może to skutkować dostarczeniem produktu, który nie spełnia rzeczywistych potrzeb klienta.

5. Konflikty w zespole: Asymetria informacji wewnątrz zespołu projektowego może prowadzić do konfliktów i niesprawności. Jeśli nie wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do tych samych informacji, może to prowadzić do niejednolitego zrozumienia celów projektu i ról poszczególnych osób.

W związku z tym, zarządzanie asymetrią informacji w projektach IT jest kluczowe. Wdrażanie efektywnych mechanizmów komunikacji, transparentności i dzielenia się informacjami może pomóc w minimalizowaniu negatywnego wpływu asymetrii na przebieg projektu. Otwarta komunikacja i dostęp do kluczowych informacji są kluczowe dla sukcesu projektu informatycznego. Istotnym sposobem redukcji asymetrii informacji jest zaangażowanie zewnętrznych konsultantów, którzy mogą pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji zarówno na etapie wyboru systemu i dostawcy jak również w trakcie realizacji wdrożenia.