IT

Dlaczego asymetria informacji w projektach IT ma znaczenie?

Asymetria informacji w projektach IT odnosi się do sytuacji, w której jedna strona transakcji dostawca lub odbiorca ma więcej lub lepsze informacje niż druga. Dostawca systemów IT ma więcej informacji o proponowanym rozwiązaniu oraz sposobie jego wdrożenia, klient ma więcej informacji o swoich wymagań biznesowych wobec systemu IT. Przykładowo asymetria informacji u klienta może wynikać z deficytu informacji w m.in. następujących obszarach: 

1. Całkowite koszty utrzymania systemu  (ang. TCO) dla całego cyklu życia projektu z perspektywy klienta, 

2. Możliwość zmiany kodu programistycznego przez klienta w kontekście praw intelektualnych do kupowanego systemu oraz przekazywanych kodów źródłowych, 

3. Zakres możliwości kastomizacji systemu, 

4. Czarnych skrzynek zawierających algorytmy, funkcje oprogramowania do którego klient nie ma dostępu a otrzymuje jedynie końcowy rezultat. 

5. Sposoby transferu wiedzy od dostawcy do klienta, 

6. Sposoby licencjonowania oprogramowania. 

Asymetria informacji jest zjawiskiem dynamicznym i może się zmieniać w trakcie realizacji projektu.  W kontekście projektów informatycznych asymetria informacji może mieć znaczenie z kilku powodów:

1. Decyzje oparte na niepełnej wiedzy: Asymetria informacji może prowadzić do podejmowania decyzji na podstawie niepełnej wiedzy. Strona, która dysponuje większą ilością informacji, może mieć przewagę w podejmowaniu decyzji strategicznych, co może wpływać na powodzenie projektu.

2. Ryzyko planowania: Asymetria informacji może wprowadzać ryzyko w procesie planowania projektu. Jeśli zespół projektowy nie ma pełnej wiedzy o wymaganiach, celach czy potencjalnych problemach, plany projektowe mogą być niewystarczające lub niewłaściwie dostosowane do rzeczywistych warunków.

3. Trudności w zarządzaniu projektami: Asymetria informacji może sprawić, że zarządzanie projektem staje się trudniejsze. Brak transparentności w przekazywaniu informacji między zespołem projektowym a interesariuszami może prowadzić do konfuzji, nieporozumień i błędów w trakcie realizacji projektu.

4. Niezrozumienie oczekiwań klienta: Jeśli występuje asymetria informacji między klientem a zespołem projektowym, może to prowadzić do niezrozumienia oczekiwań klienta. Może to skutkować dostarczeniem produktu, który nie spełnia rzeczywistych potrzeb klienta.

5. Konflikty w zespole: Asymetria informacji wewnątrz zespołu projektowego może prowadzić do konfliktów i niesprawności. Jeśli nie wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do tych samych informacji, może to prowadzić do niejednolitego zrozumienia celów projektu i ról poszczególnych osób.

W związku z tym, zarządzanie asymetrią informacji w projektach IT jest kluczowe. Wdrażanie efektywnych mechanizmów komunikacji, transparentności i dzielenia się informacjami może pomóc w minimalizowaniu negatywnego wpływu asymetrii na przebieg projektu. Otwarta komunikacja i dostęp do kluczowych informacji są kluczowe dla sukcesu projektu informatycznego. Istotnym sposobem redukcji asymetrii informacji jest zaangażowanie zewnętrznych konsultantów, którzy mogą pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji zarówno na etapie wyboru systemu i dostawcy jak również w trakcie realizacji wdrożenia. 

IT

Nie produktowy konsulting IT

Nie produktowy konsulting IT (ang. non-product IT consulting) to forma konsultingu w dziedzinie technologii informatycznych, która niekoniecznie skupia się na fizycznych produktach, ale bardziej na usługach, doradztwie, optymalizacji procesów, rozwiązaniach niestandardowych oraz doskonaleniu działań informatycznych w przedsiębiorstwach czy organizacjach. Nie produktowy konsulting jest realizowany przez niezależnych konsultantów z bardzo dużym doświadczenie, którzy mogą wskazać szanse i zagrożenia w projektach IT, które są nie widoczne dla decydentów klienta oraz nie są artykułowane przez dostawcę ponieważ mogą nie być zgodne z jego interesem.  

Tradycyjne przedsiębiorstwa IT często oferują produkty, takie jak oprogramowanie, sprzęt czy aplikacje. Z kolei nie produktowy consulting IT może skupiać się na świadczeniu usług doradczych, które pomagają klientom w lepszym wykorzystaniu istniejących technologii, zoptymalizowaniu procesów, dostosowaniu strategii IT do potrzeb biznesowych, czy nawet wdrażaniu niestandardowych rozwiązań informatycznych. 

Najczęściej klient decydujący się na rozwiązanie IT zaprasza do dialogu dostawców konkretnych rozwiązań. Poprzez działania sprzedażowe dostawców, klient pozyskuje wiedzę i uczy się. W takiej sytuacji klient jest podatny na częściową dezinformacje oraz budowanie obrazu inwestycji w rozwiązanie IT, który może nie zawierać istotnych informacji takich jak dostęp do kodu, zmiany polityki licencjonowania, metodyka realizacji projektów. Korzystniejszym i w końcowym rezultacie tańszym i bezpieczniejszym podejściem jest zaangażowanie niezależnych konsultantów, którzy mogą doradzić odpowiednie rozwiązania. Nie produktowy konsulting IT koncentruje się na dostarczaniu wartości przez usługi i doradztwo, a nie konkretny produkt fizyczny. Konsulting nie produktowy w obszarze IT, może przynieść klientom szereg korzyści. Oto kilka głównych korzyści wynikających z tego rodzaju doradztwa:

1. Dopasowanie do indywidualnych potrzeb: Konsulting nie produktowy skupia się na indywidualnych potrzebach klienta. Doradcy pracują nad zrozumieniem unikalnych wyzwań i celów przedsiębiorstwa, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do konkretnych wymagań.

2. Optymalizacja procesów: Konsultanci nie produktowi często zajmują się optymalizacją procesów biznesowych. Poprzez analizę i identyfikację obszarów wymagających usprawnienia, pomagają klientom zwiększyć efektywność i oszczędności.

3. Doradztwo strategiczne: Konsulting nie produktowy obejmuje również doradztwo strategiczne, co oznacza pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu długoterminowych strategii biznesowych. Klienci mogą korzystać z wiedzy ekspertów w planowaniu rozwoju i osiąganiu strategicznych celów.

4. Bezpieczeństwo informatyczne: W obszarze IT, szczególnie ważne jest bezpieczeństwo danych i systemów. Konsultanci nie produktowi mogą pomagać w identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz dostosowywać strategie bezpieczeństwa do unikalnych potrzeb klienta.

5. Zarządzanie zmianą: Przy wdrażaniu nowych rozwiązań czy procesów, konsultanci nie produktowi mogą wspierać klienta w zarządzaniu zmianą. Pomagają w przekształcaniu organizacji, aby skutecznie dostosować się do nowych wyzwań.

6. Edukacja i szkolenia: Konsulting nie produktowy może obejmować edukację i szkolenia pracowników. Pomaga to zespołom zdobywać nowe umiejętności i dostosowywać się do zmieniających się warunków w obszarze technologii czy zarządzania.

7. Indywidualne podejście do klienta: Dzięki konsultingowi nie produktowemu, klient otrzymuje indywidualne podejście i skierowaną na swoje potrzeby uwagę, co sprawia, że rozwiązania są bardziej dostosowane do konkretnej sytuacji.

W końcowym rezultacie konsulting nie produktowy może przynieść klientowi bardziej spersonalizowane, skuteczne i dostosowane do jego potrzeb rozwiązania niż standardowe produkty czy usługi.

IT

Wdrożenie systemu informatycznego bez wymiany zarządu

Nasze badania dotyczące realizacji wdrożeń systemów ERP, CRM, DMS, BI w latach 2016 – 2023 wskazują, iż jeden projekt IT na cztery kończy się spektakularną porażką. Źródło: Jak wygląda realizacja projektów IT w Polsce? [Raport] (polskiprzemysl.com.pl).

Istnieje wiele przyczyn, które mogą przyczynić się do niepowodzenia projektów IT. Oto kilka najczęściej identyfikowanych przyczyn: 

1. Niedokładne określenie wymagań: Brak precyzyjnych i kompletnych wymagań projektu może prowadzić do błędów w trakcie implementacji.

2. Nieefektywne zarządzanie projektem: Brak odpowiedniego zarządzania projektowego, w tym nadzoru nad harmonogramem, alokacją zasobów czy identyfikacją ryzyka, może prowadzić do opóźnień i problemów.

3. Niewłaściwa komunikacja: Braki w komunikacji między zespołem projektowym a interesariuszami mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów.

4. Zmiany w trakcie projektu: Częste zmiany w zakresie projektu, wymaganiach czy celach mogą znacznie wpłynąć na harmonogram i budżet.

5. Problemy techniczne: Trudności związane z implementacją nowych technologii czy błędy w kodzie mogą prowadzić do opóźnień i problemów w dostarczeniu projektu.

6. Zbyt ambitne cele: Wyznaczenie zbyt ambitnych celów czasami prowadzi do przekroczenia budżetu i opóźnień w harmonogramie.

7. Niewłaściwie dobrane zespoły projektowe: Brak odpowiednich umiejętności i doświadczenia w zespole projektowym może wpłynąć na jakość i efektywność realizacji projektu.

8. Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem: Brak skutecznego zarządzania ryzykiem i niemożność przewidzenia potencjalnych problemów może prowadzić do niepowodzenia.

9. Niedostateczne zaangażowanie interesariuszy: Brak aktywnego zaangażowania interesariuszy w projekt może utrudnić uzyskanie potrzebnych informacji i wsparcia.

10. Brak akceptacji użytkowników końcowych: Jeśli ostateczni użytkownicy nieakceptują dostarczonego rozwiązania, projekt może być uznany za nieudany.

Warto zauważyć, że często porażki projektów wynikają z kombinacji kilku z tych czynników, a skuteczne zarządzanie projektem wymaga uwzględnienia różnorodnych aspektów i ryzyk. Sukces projektu IT zaczyna się już od wczesnej fazy organizacji przetargu i często tam też należy szukać przyczyn potencjalnej porażki w projektach IT. Dlatego dla wielu członków zarządów odpowiedzialnych za realizacje projektów IT tak ważne może być pozyskanie wiedzy oraz „adwokatów” dla tego typu projektów. 

Aby minimalizować ryzyko niepowodzenia, firmy coraz częściej stosują zasady zwinnych metodologii projektowych, takich jak Scrum czy Kanban, które pozwalają na elastyczne dostosowanie projektu do zmieniających się warunków i wymagań. Ważne jest również stosowanie najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz skupienie na efektywnej komunikacji i współpracy między wszystkimi interesariuszami projektu.