Dług technologiczny w projektach informatycznych

Dług technologiczny w projektach informatycznych (IT) to metafora, która odnosi się do konsekwencji wyboru krótkoterminowych, łatwych rozwiązań technologicznych, które mogą generować dodatkowe koszty i utrudniać dalszy rozwój systemu w przyszłości. Dług technologiczny może wynikać z różnych czynników, takich jak zastosowanie przestarzałych technologii, brak dokumentacji kodu, niskiej jakości kod, brak przestrzegania najlepszych praktyk programistycznych lub cięcia kosztów kosztem jakości technicznej.

Główne cechy długu technologicznego to:

 1. Łatwe, ale niedoskonałe rozwiązania: Decyzje technologiczne podejmowane w celu szybkiego rozwiązania problemu, które nie są optymalne lub nie przewidują przyszłych potrzeb.
 2. Zwiększone koszty utrzymania: Rozwiązania tymczasowe mogą wymagać ciągłej konserwacji, aktualizacji i napraw, co zwiększa koszty utrzymania systemu.
 3. Spowolniony rozwój: Dług technologiczny może utrudniać dalszy rozwój systemu, ponieważ wymaga naprawienia istniejących problemów i dostosowania architektury do nowych wymagań.
 4. Ryzyko awarii: Technologie lub fragmenty kodu obarczone długiem technologicznym mogą być bardziej podatne na awarie lub problemy związane z bezpieczeństwem.
 5. Niska efektywność i wydajność: Dług technologiczny może prowadzić do systemów o niskiej wydajności i efektywności, co negatywnie wpływa na użytkowników końcowych i doświadczenie klienta.
 6. Trudności zespołu: Zespół może napotykać trudności w zrozumieniu i utrzymaniu kodu związanego z długiem technologicznym, co może prowadzić do obniżenia morale i wydajności.

Rozpoznanie i zarządzanie długiem technologicznym jest istotne dla zapewnienia trwałej i skalowalnej architektury systemów informatycznych. Wymaga to świadomego podejścia do podejmowania decyzji technologicznych oraz inwestowania czasu i zasobów w redukcję istniejącego długu technologicznego poprzez jego świadomą identyfikacje, aktualizację technologii i wdrażanie najlepszych i dojrzałych praktyk IT.

 

Przykład wdrożenia systemu ERP w którym pojawił się dług technologiczny

Firma decydująca się na wdrożenie systemu ERP kierowała się w swym wyborze jedynie ceną wdrożenia bez uwzględnienia kompetencji i doświadczenia dostawcy. 

Podczas wdrożenia systemu ERP Business Central firma zdecydowała się na realizacje ograniczonej migracji danych (tj. bez zwrócenia szczególnej uwagi na jakość migrowanych danych) z poprzedniego systemu, co spowodowało brak kompletności i spójności danych w nowym systemie. Zespół projektowy zignorował dostosowanie procesów biznesowych do najlepszych praktyk rekomendowanych przez Business Central, co spowodowało konieczność wprowadzenia niestandardowych rozwiązań (tj. wykonanie zmian programistycznych, gdzie można byłoby skastomizować funkcjonalności poprzez standardowe parametry systemu), które były trudne do utrzymania. Programiści zdecydowali się na szybkie dostosowanie interfejsu użytkownika, ale nie skupili się na optymalizacji kodu, co spowodowało spadek wydajności systemu. Zespół IT maksymalnie ograniczył konieczność przeprowadzenia szkoleń dla pracowników, co doprowadziło do niewłaściwego wykorzystania systemu i oporu wśród użytkowników. Zespół projektowy nie zapewnił odpowiedniej dokumentacji procesów biznesowych, co utrudniło zrozumienie działania systemu i skuteczne szkolenie nowych pracowników. Brak regularnego wsparcia technicznego spowodował, że problemy techniczne pozostawały nierozwiązane przez długi czas, co negatywnie wpłynęło na działalność firmy. Brak monitorowania i analizy wydajności systemu ERP Business Central spowodował, że problemy wydajnościowe nie zostały zidentyfikowane i rozwiązane na czas. W rezultacie firma zaniedbała potencjał systemu ERP Business Central i doświadczyła problemów z wydajnością, integralnością danych i akceptacją użytkowników.

 

Jak sobie poradzić z długiem technologicznym? 

Rozwiązanie problemu długu technologicznego wymaga systematycznego podejścia i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu zarządzania długiem technologicznym:

 1. Identyfikacja długu technologicznego: Pierwszym krokiem jest zrozumienie, gdzie występuje dług technologiczny w systemie lub aplikacji. Może to wymagać przeglądu kodu, analizy architektury systemu i rozmów z zespołem technicznym.
 2. Priorytetyzacja obszarów do poprawy: Po zidentyfikowaniu długu technologicznego należy ustalić, które obszary wymagają najpilniejszej uwagi i poprawy. Mogą to być obszary związane z bezpieczeństwem, wydajnością, czytelnością kodu, skalowalnością itp.
 3. Wypracowanie planu działania: Następnie należy opracować plan działania, który określi konkretne kroki do podjęcia w celu rozwiązania długu technologicznego. Plan może obejmować refaktoryzację kodu, aktualizacje technologii, wdrożenie testów automatycznych, szkolenie zespołu, itp.
 4. Przydział zasobów: W celu skutecznego rozwiązania długu technologicznego należy przypisać odpowiednie zasoby, w tym czas, ludzi i budżet. Konieczne może być również zabezpieczenie wsparcia ze strony kierownictwa.
 5. Refaktoryzacja kodu: Przeprowadzenie refaktoryzacji kodu jest często kluczowym krokiem w zarządzaniu długiem technologicznym. Polega to na restrukturyzacji istniejącego kodu w taki sposób, aby był bardziej czytelny, modułowy i łatwiejszy w utrzymaniu.
 6. Regularne aktualizacje: Ważne jest regularne aktualizowanie technologii, frameworków i bibliotek używanych w projekcie, aby uniknąć opóźnień w utrzymaniu i dostępie do najnowszych funkcji i zabezpieczeń.
 7. Testowanie i monitorowanie: Systematyczne testowanie kodu i monitorowanie wydajności systemu są kluczowe dla zapewnienia, że wprowadzone zmiany są skuteczne i nie powodują nowych problemów.
 8. Szkolenie personelu: Zapewnienie szkoleń dla członków zespołu technicznego w zakresie najlepszych praktyk programistycznych, nowych technologii i narzędzi jest istotne dla zapewnienia, że dług technologiczny nie będzie się ponownie gromadził.
 9. Kontrola i zarządzanie: Konieczne jest utrzymanie świadomości długu technologicznego i ciągłe monitorowanie postępów w jego rozwiązywaniu. Regularne przeglądy i raportowanie mogą pomóc w śledzeniu postępów i dostosowywaniu strategii w razie potrzeby.
 10. Kultura ciągłego doskonalenia: Wreszcie, ważne jest budowanie kultury organizacyjnej, która promuje ciągłe doskonalenie i świadomość technologiczną. Działania takie jak retrospektywy projektów i zachęty do zgłaszania sugestii na temat poprawy technicznej mogą pomóc w zapobieganiu powstawaniu nowego długu technologicznego.