Wdrożenie systemu informatycznego bez wymiany zarządu

IT

Nasze badania dotyczące realizacji wdrożeń systemów ERP, CRM, DMS, BI w latach 2016 – 2023 wskazują, iż jeden projekt IT na cztery kończy się spektakularną porażką. Źródło: Jak wygląda realizacja projektów IT w Polsce? [Raport] (polskiprzemysl.com.pl).

Istnieje wiele przyczyn, które mogą przyczynić się do niepowodzenia projektów IT. Oto kilka najczęściej identyfikowanych przyczyn: 

1. Niedokładne określenie wymagań: Brak precyzyjnych i kompletnych wymagań projektu może prowadzić do błędów w trakcie implementacji.

2. Nieefektywne zarządzanie projektem: Brak odpowiedniego zarządzania projektowego, w tym nadzoru nad harmonogramem, alokacją zasobów czy identyfikacją ryzyka, może prowadzić do opóźnień i problemów.

3. Niewłaściwa komunikacja: Braki w komunikacji między zespołem projektowym a interesariuszami mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów.

4. Zmiany w trakcie projektu: Częste zmiany w zakresie projektu, wymaganiach czy celach mogą znacznie wpłynąć na harmonogram i budżet.

5. Problemy techniczne: Trudności związane z implementacją nowych technologii czy błędy w kodzie mogą prowadzić do opóźnień i problemów w dostarczeniu projektu.

6. Zbyt ambitne cele: Wyznaczenie zbyt ambitnych celów czasami prowadzi do przekroczenia budżetu i opóźnień w harmonogramie.

7. Niewłaściwie dobrane zespoły projektowe: Brak odpowiednich umiejętności i doświadczenia w zespole projektowym może wpłynąć na jakość i efektywność realizacji projektu.

8. Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem: Brak skutecznego zarządzania ryzykiem i niemożność przewidzenia potencjalnych problemów może prowadzić do niepowodzenia.

9. Niedostateczne zaangażowanie interesariuszy: Brak aktywnego zaangażowania interesariuszy w projekt może utrudnić uzyskanie potrzebnych informacji i wsparcia.

10. Brak akceptacji użytkowników końcowych: Jeśli ostateczni użytkownicy nieakceptują dostarczonego rozwiązania, projekt może być uznany za nieudany.

Warto zauważyć, że często porażki projektów wynikają z kombinacji kilku z tych czynników, a skuteczne zarządzanie projektem wymaga uwzględnienia różnorodnych aspektów i ryzyk. Sukces projektu IT zaczyna się już od wczesnej fazy organizacji przetargu i często tam też należy szukać przyczyn potencjalnej porażki w projektach IT. Dlatego dla wielu członków zarządów odpowiedzialnych za realizacje projektów IT tak ważne może być pozyskanie wiedzy oraz „adwokatów” dla tego typu projektów. 

Aby minimalizować ryzyko niepowodzenia, firmy coraz częściej stosują zasady zwinnych metodologii projektowych, takich jak Scrum czy Kanban, które pozwalają na elastyczne dostosowanie projektu do zmieniających się warunków i wymagań. Ważne jest również stosowanie najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz skupienie na efektywnej komunikacji i współpracy między wszystkimi interesariuszami projektu.